Politikalar

Our Environmental Policy
Our Quality Policy
Occupational Health and Safety (OHS) Policies
Our Energy Policy
BGYS Politikası
KVKK Politikası

By embracing the Environmental Management principle, we aim to minimize risks to the environment and natural resources by adopting and utilizing technologies that reduce environmental impact. We are committed to recycling, reevaluation, preventing pollution, and ensuring proper disposal of environmentally harmful waste.

To establish and operate an appropriate and accurate quality management system with the participation of all members of the Lodos Karaburun family, to achieve the highest efficiency and quality criteria on a global scale, to continuously scrutinize and improve the system, efficiency, and quality in the light of contemporary developments, and therefore; to achieve continuously increasing high customer satisfaction.

In terms of Occupational Health and Safety (OHS), we are committed to conducting continuous improvement activities, with the active participation of our employees, to eliminate hazards that threaten the safe working environment of our personnel and minimize risks to prevent occupational accidents.

To establish and implement an energy management system based on continuously improving energy performance, making it sustainable environmentally and economically. Lodos Karaburun is committed to effectively using existing energy sources, ensuring efficient energy use without compromising comfort, complying with national and international legal regulations, and preferring energy-efficient technologies and practices in production and all processes. We also commit to purchasing energy-efficient products, equipment, and services, raising awareness among our employees by providing necessary resources for natural resource consumption and energy efficiency, and continuously reviewing and improving the energy management system. Lodos Karaburun pledges to communicate and ensure the understanding of this policy to all employees.

Bilgi Güvenliği’nin temel amacı, bilgi varlıklarının aşağıdaki özelliklerinin korunmasıdır;

  • Gizlilik: Bilginin yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması,
  • Bütünlük: Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması,
  • Erişilebilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından, gerek duyulduğu anda erişilebilir olması.

Kuruluş üst yönetimi, planlanmış, tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan bilgi güvenliği yönetim sistemine uyacağını ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis edeceğini, etkinliğini, sürekli iyileştireceğini ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder, bu kapsamda gerekli kaynak tahsisini sağlar. 

Yönetim kademelerindeki çalışanlar, güvenlik konusunda alt kademelerde bulunan çalışanlara sorumluluk verme ve örnek olma açısından yardımcı olurlar.

Kuruluş çalışanı olmayıp, Kuruluş’a ait bilgi varlıklarına erişim sağlayan her türlü kişi Üçüncü Taraf olarak kabul edilir. Üçüncü Taraf tanımına uyan her türlü kişi ya da kuruluşla yapılacak geçici ya da sürekli çalışmada gizlilik sözleşmesi yapılır. Gerektiği takdirde, üçüncü taraf çalışanlarının politikaya uyması için süre tahsis edilir.

Bilgi güvenliği politikası ve bağlı politikalara uyulmadığının belirlenmesi durumunda, ihlalden sorumlu olan çalışan ya da 3. taraf için geçerli olan usul, esas ve sözleşmelerin ilgili maddelerinde belirlenen yaptırımlar uygulanır. Cezai yaptırımlarda öncelik yasal, düzenleyici ya da sözleşmeye tabi yükümlülüklere aittir.

Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş. Üst Yönetimi olarak, Bilgi Güvenliği Politikası ve bağlı politikalarının kuruluş dahilinde uygulanmasının ve kontrolünün, güvenlik ihlallerinde gerekli yaptırımın icra edilmesinin desteklendiğini beyan ederiz.

KVKK Politikası

1. Amaç ve Kapsam

Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş. (“Lodos’’) kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan tüm mevzuat ile uyumlu davranmak için azami gayreti göstermektedir.

Lodos Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde, Lodos tarafından gerçekleştirilen kişisel verileri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler açıklanmaktadır.

Politika ile, Lodos’un “şirket faaliyetlerinin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, şeffaflık içinde yürütülmesi ilkesi”nin sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Lodos, veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler belirlenmekte ve Lodos tarafından yerine getirilen uygulamalar açıklanmaktadır.

Politika, Lodos tarafından otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yöneliktir.

2. Politika Esasları

           2.1. Genel Esaslar

Politika, kişisel veri sahiplerinin erişimine açık olacak biçimde Lodos’a ait internet sitesinde (http://www.lodoskaraburun.com) yayımlanır. Mevzuatta gerçekleştirilecek değişiklik ve yeniliklere paralel olarak, Politika’da yapılacak değişiklikler, veri sahiplerinin kolaylıkla erişim sağlayabileceği biçimde erişime açılacaktır. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yürürlükte bulunan mevzuat ile işbu Politika arasında çelişki bulunması halinde, Lodos yürürlükte bulunan mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

           2.2. Politika Kapsamındaki Kişi Grupları

Politika kapsamında olan ve Lodos tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi grupları aşağıdaki gibidir:

Çalışan Adayları

Lodos ile hizmet akdi kurulmamış ancak kurulma gayesiyle Lodos’a başvurmuş kişiler.

 İş Ortakları Yetkilileri, Çalışanları

Lodos’un ticari ilişki içinde olduğu kuruluşların gerçek kişi yetkilileri, hissedarları, çalışanları.

Firma Ziyaretçileri

Lodos’un faaliyet gösterdiği binaları veya Lodos tarafından işletilen internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler.

Çalışanlar

Lodos ile hizmet akdi kurulmuş olan gerçek kişiler.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin İlkeler

           3.1. Veri İşleme Şartlarına Uygunluk

Şirket, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini yürütürken, KVKK’nın (i) 4. maddesinde yer verilen temel ilkelere, (ii) 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarına ve (iii) 6. maddesinde yer alan özel nitelikli kişisel veri işleme şartlarına uygun hareket etmektedir.

           3.1.1. Temel İlkelere Uygunluk

(1) Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işleme

Şirket, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK ve ilgili ikincil mevzuata uygun olarak, kişisel veri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak yürütür.

(2) İşlenen kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini temin etme

Şirket tarafından kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken, teknik imkanlar dahilinde kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Şirket bu kapsamda, kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerinin güncel olmaması ya da hatalı olması durumunda bunları düzeltme ve doğruluğunu teyit etmeye yönelik mekanizmalar kurmuştur.

(3) Kişisel verileri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işleme

Şirket tarafından, kişisel veriler, veri işleme şartları ile bağlantılı ve bu hizmetlerin işleme amacının gerçekleştirilmesi için gerektiği kadar işlenmektedir. Bu kapsamda, kişisel veri işleme amacı, kişisel veri işleme faaliyetine başlanmadan önce belirlenmekte, ileride kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

(4) Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme

Şirket, kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya veri işleme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak muhafaza etmektedir. Bu doğrultuda mevzuatta öngörülen sürenin bitimi veya kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirket tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. İleride kullanılma ihtimaline dayanılarak Şirket tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.

3.1.2. Kişisel Veri İşleme Şartlarına Uygunluk

Şirket kişisel veri işleme faaliyetlerini, KVKK’nın 5. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Bu kapsamda, kişisel veri işleme faaliyetleri aşağıda sıralanan kişisel veri işleme şartlarının varlığı halinde gerçekleştirilmektedir:

           (1) İlgili Kişi’nin Açık Rızasının Varlığı

İlgili Kişi’nin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, belirli bir konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, özgürce ve tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta onay vermesi halinde, Şirket tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülür.

           (2) Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Kanunlarda Açıkça Öngörülmüş Olması

Kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin kanunlarda açıkça düzenleme bulunması durumunda, Şirket tarafından, ilgili kanuni düzenleme ile sınırlı olarak kişisel veri işleme faaliyeti yürütülebilecektir.

           (3) Fiili İmkânsızlık Nedeniyle İlgili Kişi’nin Açık Rızasının Elde Edilememesi ve Kişisel Veri İşlemenin Zorunlu Olması

İlgili Kişi’nin rızasını açıklayamadığı veya rızasına geçerlilik tanınmadığı hallerde, kişilerin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenmesi zorunlu ise, Şirket tarafından bu kapsamda veri işleme faaliyeti yürütülür.

           (4) Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olan hallerde, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise Şirket tarafından veri işleme faaliyeti yürütülür.

           (5) Lodos’un Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi için Kişisel Veri İşleme Faaliyeti Yürütülmesinin Zorunlu Olması

Hukuka uygunluk konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyi Şirket politikası olarak benimsemiş olan Şirket’in hukuki yükümlülüğünün söz konusu olması durumunda, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülür.

           (6) İlgili Kişi’nin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Şirket tarafından, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen (herhangi bir şekilde kamuya açıklanan) kişisel verileri alenileştirilme amacına uygun olarak işlenir.

           (7) Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel verilerin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması durumunda, Şirket tarafından bu zorunluluk ile paralel olarak kişisel veri işleme faaliyet yürütülür.

           (8) İlgili Kişi’nin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Şartıyla Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Yürütülmesinin Lodos’un Meşru Menfaatleri için Zorunlu Olması

Şirket’in meşru menfaatleri için, kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda, İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmeyecek ise veri işleme faaliyeti yürütülebilecektir. Bu çerçevede, “veri sorumlusu” sıfatı ile Lodos’un meşru menfaati ile İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlükleri arasındaki dengenin varlığı aranacaktır.

3.1.3. Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Şartlarına Uygunluk

Şirket tarafından, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ayrıca önem gösterilmektedir. Bu kapsamda, Şirket tarafından özel nitelikli kişisel veri işlemesinde öncelikle hassasiyetle veri işleme şartlarının var olup olmadığı tespit edilmekte, hukuka uygunluk şartının varlığından emin olunduktan sonra veri işleme faaliyeti yürütülmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler, Şirket tarafından, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla aşağıdaki durumlarda işlenebilmektedir:

           (1) Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi

Şirket tarafından kişisel sağlık verileri, (i) Sağlık Bakanlığı tarafından öngörülecek yeterli önlemleri almak, (ii) genel ilkelere uygun davranmak ve (iii) sır saklama yükümlülüğü altında bulunmak kaydıyla aşağıda sıralanan şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilmektedir:

           – İlgili Kişi’nin yazılı açık rızasının varlığı,

           – Kamu sağlığının korunması,

           – Koruyucu hekimlik,

           – Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

           – Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

           (2) Sağlık ve Cinsel Hayat Dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirket tarafından, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler; İlgili Kişi’nin açık rıza vermesi veya kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilmektedir.

3.1.4. Kişisel Veri Aktarım Şartlarına Uygunluk

Şirket tarafından gerçekleştirilecek kişisel veri aktarımlarında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak hareket edilmektedir.

           (1) Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması

Şirket tarafından, KVKK’nın 8. maddesi gereğince, yurtiçinde yürütülecek veri aktarımı faaliyetlerinde veri işleme şartlarına (Bkz. Politika 3.1.) uygun olarak olarak hareket edilmektedir.

           (2) Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Şirket tarafından, KVKK’nın 9. maddesi gereğince kişisel veriler; (i) kişisel veri işleme şartlarına (Bkz. Politika 3.1.) uygun olarak ve (ii) aktarım yapılacak ülkenin Kurul tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkelerden olması veya ilgili yabancı ülkede yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurul’un izninin bulunması ile yurtdışına aktarılabilmektedir.

           (3) Şirket Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi Grupları

Şirket KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika kapsamı dahilinde olan veri sahiplerinin (Bkz. Politika 2.2.) kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi gruplarına belirtilen amaçlarla aktarabilir:

           (i) Şirket adına kişisel veri işleyen üçüncü kişi hizmet sağlayıcılara, Şirket’in ticari faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak,

           (ii) Şirket iş ortaklarına, iş ortaklığının kurulması ve sürdürülmesinin temini amacıyla sınırlı olarak,

           (iii) Şirket tedarikçilerine, Lodos’un ticari faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak,

           (iv) Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili özel hukuk kişilerine, ilgili kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak,

           (v) Üçüncü kişilere, kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak.

4. Kişisel Veri Sahiplerinin Aydınlatılması

Şirket, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak için gerekli süreçleri yürütmektedir. Bu kapsamda Şirket tarafından veri sahiplerine sunulan aydınlatma metinlerinde başlıca aşağıda sıralanan bilgiler bulunmaktadır:

(1) Şirket’in unvanı,

(2) Şirket tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceği,

(3) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

(4) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

(5) İlgili Kişi’nin aşağıda sıralanan hakları olan;

– Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

5. Kişisel Veri Sahiplerinin Taleplerinin Sonuçlandırılması

Veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini, kimliklerini tevsik edici belgeler ve http://www.lodoskaraburun.com/ adresindeki başvuru formunu doldurarak Şirket’e yazılı olarak iletmeleri durumunda, Şirket veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri yürütmektedir. 

Şirket, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla bilgi talep edebilir. Şirket ayrıca İlgili Kişi’nin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, İlgili Kişi’ye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 

İlgili Kişi’nin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, Şirket tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.

5.1. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirket’e başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilirsiniz:

           (1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

           (2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

           (3) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

           (4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

           (5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

           (6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

           (7) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

           (8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

5.2. Mevzuat Gereği Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları Dışında Kalan Haller

KVKK’nın 28. maddesi gereğince aşağıdaki hallerin KVKK’nın kapsamında olmaması sebebiyle, kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

           (1) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

           (2) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

           (3) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

           (4) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK’nın 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

           (1) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

           (2) İlgili Kişi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

           (3) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

           (4) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

6. Roller ve Sorumluluklar

           6.1. Şirket Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Üst Komitesi

Lodos, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın tüm Şirket genelindeki faaliyet ve süreçlerde uygulanmasından Şirket içinde oluşturulmuş olan, Lodos KVK Üst Komitesi sorumludur. Şirket KVK Üst Komitesi, bu sorumluluğunu yerine getirebilmek için Şirket bünyesinde kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğun sağlanması, muhafazası ve sürdürülmesi kapsamında Şirket bünyesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak olan Lodos Kişisel Verilerin Korunması Komitesi’ni kurmuştur. Risk Yönetimi Koordinatörlüğü başkanlığında toplanan ve Mali İşler Başkanlığı, Hukuk İşleri Başkanlığı, Denetim Başkanlığı, İnsan Kaynakları Başkanlığı, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Koordinatörlüğü ve Bilgi Teknolojileri Koordinatörlüğü’nden katılan temsilcilerden oluşan Lodos Kişisel Verilerin Korunması Komitesi, Lodos genelinde KVKK’na uyum kapsamında gerekli yönetmelik ve rehberleri hazırlayacaktır. Lodos‘un tüm çalışanları ve birimleri işbu Politika’nın uygulanmasını ve Politika’ya uyulmasını sağlamakla yükümlüdür.

           6.2. Şirket KVK Komitesi

Şirket tarafından, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğun sağlanması, muhafazası ve sürdürülmesi kapsamında Şirket bünyesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak olan “Şirket KVK Komitesi” kurulmuştur. Şirket KVK Komitesi, Şirket birimleri arasında birlik sağlanması, yürütülen faaliyetlerin kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğunun temini için kurulan sistemlerin yürütülmesi ve iyileştirilmesinden sorumludur.

Bu kapsamda, Şirket KVK Komitesi’nin temel görevleri aşağıda belirtilmektedir:

– Şirket içi kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

– Şirket içi kişisel verilerinin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede Şirket içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak,

– KVKK ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,

– Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Şirket içinde ve işbirliği içerisinde olunan kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak,

– Şirket’in kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak; iyileştirme önerilerini sunmak,

– Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda eğitimler tasarlamak ve icra edilmesini sağlamak,

– Kişisel veri sahiplerinin başvurularını karara bağlamak,

– Kişisel veri sahiplerinin; Şirket’in kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek,

– Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikalardaki değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

– Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Şirket operasyonlarında yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak,

– Kurum ve Kurul ile olan ilişkileri yönetmek,

– Şirket KVK Üst Komitesinin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

– Şirket KVK Üst Komitesine, KVKK’ya uyum konusunda düzenli raporlama yapmak.

7. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirket tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, aktarılmasını, bunlara hukuka aykırı olarak erişimini veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Bu kapsamda Şirket tarafından gerekli her türlü (i) idari ve (ii) teknik tedbirler alınmakta, (iii) şirket bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve (iv) kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda KVKK’da öngörülen tedbirlere uygun olarak hareket edilmektedir.

           (1) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek için Lodos Tarafından Alınan İdari Tedbirler

– Şirket, kişisel verilerin korunması hukukuna ilişkin olarak çalışanlarını eğitmekte ve bilinçlendirilmelerini sağlamaktadır.

– Kişisel verilerin aktarıma konu olduğu durumlarda, Şirket tarafından kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş olan sözleşmelere, kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülükleri yerine getireceğine ilişkin kayıtlar eklenmesi temin edilir.

– Şirket tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri detaylı olarak incelenmekte ve periyodik olarak gözden geçirilerek gerektiğinde güncellenmektedir. Bu kapsamda, KVKK’da öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için atılması gereken adımlar tespit edilir.

– Şirket, KVKK’na uyumun sağlanması için yerine getirilmesi gereken uygulamaları tespit ederek, bu uygulamaları iç politikalar ile düzenler ve periyodik olarak gözden geçirerek gerektiğinde günceller.

           (2) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek için Lodos Tarafından Alınan Teknik Tedbirler

– Şirket tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak, teknolojinin imkân verdiği ölçüde ve makul teknik önlemler alınır ve alınan önlemler gelişmelere paralel olarak güncellenir ve iyileştirilir.

– Teknik konularda, gerektiği durumda uzman personel istihdam edilir veya uzman danışmanlardan destek alınır.

– Alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik düzenli aralıklarla denetim yapılır.

– Güvenliği temin edecek yazılım ve sistemler kurulur.

– Şirket bünyesinde işlenmekte olan kişisel verilere erişim yetkisi, belirlenen işleme amacı doğrultusunda ilgili çalışanlar ile sınırlandırılır.

           (3) Şirket Tarafından Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Denetim Faaliyetleri Yürütülmesi

Şirket tarafından, kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması kapsamında alınan teknik ve idari tedbirlerin işleyişi denetlenmekte ve işleyişin devamını sağlayacak uygulamalar yürütülmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin sonuçları, Şirket bünyesinde Şirket KVK Komitesi’ne ve ilgili departmana raporlanmaktadır. Denetim sonuçları doğrultusunda verilerin korunmasına ilişkin alınan tedbirlerinin geliştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetler yürütülür

           (4) Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

Şirket tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yetkisiz kimseler tarafından elde edildiğinin tespit edildiği durumlarda, vakit kaybedilmeksizin durum Kurul’a ve ilgili veri sahiplerine bildirilecektir.

8. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Veri İşleme Faaliyetine Konu Olan Kişisel Veri Grupları

           8.1. Kişisel Veri Kategorileri

Şirket tarafından, aşağıda belirtilen gruplardaki kişisel veriler kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenmektedir.

           8.2. Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler, veri işleme şartlarına ve ilkelerine uygun olarak aşağıda sıralanan amaçlarla Şirket tarafından işlenmektedir. Aşağıda yer alan amaçların varlığı, her bir İlgili Kişi özelinde değişiklik gösterebilmektedir. Elde edilen kişisel veriler, Şirket tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenmektedir:

           – Şirket İçi Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası,

           – Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası,

           – Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası,

           – İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,

           – Hukuk İşlerinin Takibi,

           – İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası,

           – Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi,

           – Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması,

           – Kurumsal İlişkiler ve İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası,

           – Şirket İçi Oryantasyon Aktivitelerinin Planlanması ve İcrası,

           – İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası,

           – Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması,

           – İşe Alım / İstihdam,

           – Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini,

           – Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi,

           – Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi,

           – İş Sürekliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası,

           – Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası,

           – Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası,

           – Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi,

           – Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

           – İştiraklerle Olan İlişkilerin Yönetimi ve/veya Denetimi,

           – Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi,

           – Kurumsal Yönetim Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası,

           – Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası,

           – Şirket Dışı Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası.

           8.3. Paylaşılan Taraf Kategorileri

Lodos, KVKK’da yer alan ilkelere ve özellikle, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika kapsamı dahilinde olan veri sahiplerinin (Bkz. Bölüm 2.2.) kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilir:

           – Şirket tedarikçilerine,

           – Şirket iş ortaklarına,

           – Şirket adına kişisel veri işleyen üçüncü kişilere,

           – Yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile yetkili özel hukuk kişilerine,

           – Veri aktarım şartlarına uygun olarak, diğer üçüncü kişilere.

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve olası veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

9. Kapalı Devre Kamera (CCTV) Kullanımı

Lodos, şirket merkezinin bulunduğu binada, suç teşkil eden davranışların önlenmesi, bina içinin, çevresinin, araç ve gereçlerin, ziyaretçilerin ve çalışanların güvenliğinin sağlanması gibi amaçlarla kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla görsel ve işitsel verileriniz elde edilebilecek ve yalnızca bu sayılan amaçlar için gerekli süre boyunca saklanabilecektir. Kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbir Şirket tarafından alınacaktır.

10. İnternet Sitesi Kullanımı

Şirket’in sahibi olduğu ve yönettiği internet sitelerinde, bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek, kendilerine özelleştirilmiş içerikler sunabilmek, sosyal medya özellikleri sağlamak, ilgili internet sitesini tekrar ziyaret etmeleri halinde hatırlanmaları suretiyle ziyareti kolaylaştırmak maksadıyla ziyaretçilerin site içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir.

Şirket sahibi olduğu ve yönettiği internet sitelerinde kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebilir.

Şirket, söz konusu çerezler vasıtasıyla elde ettiği kişisel verileri KVKK’ya ve işbu Politika’nın hüküm ve koşullarına uygun olarak işleyecektir. Söz konusu internet siteleri bakımından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalar ilgili internet sitelerinin “Gizlilik Politikası” metinleri içerisinde yer almaktadır.

11. Gözden Geçirme

İşbu Politika, Şirket KVK Komitesi tarafından her yıl en az bir defa gözden geçirilerek gerekli olması halinde güncellenecektir. İşbu Politika’nın yürürlüğe girmesi, değiştirilmesi, yürütülmesi ve yürürlükten kaldırılması hususlarında Şirket KVK Üst Komitesi yetkili ve sorumludur.

12. Tanımlar

Politika’da kullanılan terimlere ait tanımlar aşağıda yer almaktadır:Çerezler, hizmetlerimizi daha verimli bir şekilde sunmamızı sağlar. Çerez politikasını inceleyebilirsiniz.